ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (มาตรา 7) ประกาศราคากลาง