ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ฝผท.
จ้างจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รองรับกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562
26/09/2019
31/12/2019
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีคัดเลือก
ราคากลางและTORจ้างจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รองรับกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562