ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ฝบง.
จ้างบริการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนโยบายบัญชีในปัจจุบันของบริษัทกับหลักการและข้อกำหนดใน TFRS9 และมาตรฐานการบัญชี อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง
30/09/2019
31/12/2019
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางและTOR วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนโยบายบัญชีในปัจจุบันของบริษัทกับหลักการและข้อกำหนดใน TFRS9 ฯ