ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนพลังความร้อน
จ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อใช้เป็นล่าม ภาษาญี่ปุ่น - ไทย
11/07/2019
07/11/2019
งานจ้างที่ปรึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง