ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายบริหารองค์กร
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ 2563
11/11/2019
27/12/2019
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป