ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ฝบง.
ราคากลางจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563
19/12/2019
21/12/2020
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีคัดเลือก
ราคากลางจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563