ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายบริหารองค์กร
ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน
16/07/2020
31/12/2020
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีคัดเลือก
ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน