ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สพจ./ฝบอ.
ประกาศผู้ชนะงานจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และตรวจสอบงบการเงินระหว่างปี 2565 ปี 2566 และปี 2567
11/10/2021
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป