ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ฝ่ายบริหารองค์กร
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2565
18/11/2021
31/12/2021
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป