ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สพจ.
โครงการจัดเตรียมและให้บริการซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับงานทรัพยากรบุคคล
08/03/2019
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้ชนะเสนอราคา