ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ฝบอ.
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและจัดหา พร้อมบริการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center)
12/06/2019
31/12/2020
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
TOR ERP 63