ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ฝ่ายบริหารองค์กร
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและจัดหา พร้อมบริการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2019
18/12/2020
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและจัดหา พร้อมบริการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)