ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สพจ./ฝบอ.
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รจญ.) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/08/2020
24/08/2020
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
TOR + ราคากลาง + เอกสารประกวดราคา