ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สพจ./ฝบอ.
ประกาศเอกสารประกวดราคางานจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ๒๕๖๔
23/09/2020
30/09/2020
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป