ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ฝ่ายบริหารองค์กร
ราคากลางงานเช่าคอมพิวเตอร์ทดแทน (โน้ตบุ๊ค)
11/06/2020
30/06/2021
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ราคากลางงานเช่าคอมพิวเตอร์ทดแทน (โน้ตบุ๊ค)