ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สพจ./ฝบอ.
ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างเหมาบริการปี 2564
16/11/2020
25/11/2020
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
เอกสารประกวดราคา + TOR + ราคากลาง