ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
01
จัดจ้างศึกษาดูงานด้านพลังงานและโรงไฟฟ้า ณ สหพันธ์สาธารณเยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562
6,500,000 บาท