ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
09
จ้างจัดทำแบบจำลองทางการเงินของบริษัท (Corporate Financial Model)
1,500,000.00 บาท