ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
02
จ้างบริการพื้นที่สำนักงานและงานบริการอื่น ๆ จาก กฟผ.
24,000,000 บาท