ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
03
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และ2563