ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
04
จ้างจัดการเดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงานและโรงไฟฟ้า ณ ประเทศญี่ปุ่น
3,000,000 บาท