ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
05
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับงานทรัพยากรบุคคล (HR)
2,825,000 บาท