ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
06
โครงการจัดเตรียมและให้บริการซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับงานทรัพยากรบุคคล
3,950,000 บาท