ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
07
เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คจำนวน 22 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน (3 ปี) พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
1,440,000.00 บาท