ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
08
เช่าอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) (ปรับปรุงแผนเดิม)
2,700,000 บาท