ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

08
เช่าคอมพิวเตอร์ทดแทน (โน้ตบุ๊ค)
2,035,000.00