ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

09
งานบริการพื้นที่สำนักงานและงานบริการต่างๆ จาก กฟผ.
22,000,000.00