ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

01
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินกระหว่างกาล และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564
1,500,000