ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

02
งานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564
3,100,000