ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

04
เช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
1,080,000