ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

05
เช่าพื้นที่สำนักงานพร้อมงานบริการต่างๆ จาก กฟผ.
21,000,000.00