ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

06
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) จำนวน 1 คัน
3,900,000.00