ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Procurement Plan63

07
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รจญ.) จำนวน 2 คัน
4,010,000.00