การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
CONG TY TNHH HANA YUKI
เลี้ยงรับรองคณะ DBOT สังกัด EREA
7,570.66 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบหกสตางค์)
04/09/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง