การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
HOANG THI HOA HANOI GOURMET
ของที่ระลึก
4,648 บาท (สี่พันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
04/09/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง