การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
แชมป์ ฟลอรีส
ซื้อของที่ระลึก (กระเช้าผลไม้)
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
20/04/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง