การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Bornga Restaurant
เลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มที่ประเทศอินโดนีเซีย
12,833 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
24/04/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง