การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
King Power
ของที่ระลึก
1,178 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
24/04/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง