การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Bongor Private Tour Guide
ค่าเช่ารถที่ประเทศอินโดนีเซีย
16,434 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
24/04/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง