การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
พงหลี ภัตตาคาร
อาหารกลางวัน (อาหารคาว) สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
8,670 (แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
26/04/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง