การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวในซอย 75
อาหารกลางวัน (อาหารหวาน) สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
1,200 (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
26/04/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง