การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
สบาย สบาย
ค่า่รับรองวิทยากรในการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 1/2562
1,045.00 (หนึ่งพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)
07/11/2019
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่ /เลขที่ของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับอรงแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อหรือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
1. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
2. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
4. หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3
(8) ระบุหน่วยงานว่าผู้ที่จัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว อยู่ในส่วนงานใดของหน่วยงาน เช่น ฝบอ. ฝบง. เป็นต้น