การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Suliya Service (Tour and Car rental)
เช่ารถตู้พร้อมคนขับพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพิธีการศุลกากรด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ
6500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
04/02/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง